تفاوت بنر و فلکس

تفاوت بنر و فلکس

بنر  روش انتقال پیام تبلیغاتی است که طرح گرافیکی دارد و شامل تصاویر و متونهاست .  یک پرچم است که یک پیغام ، لگو، سمبل را به مخاطبان خودمنتقل می کند .  همانند پوسترها جهت تبلیغات طراحی و چاپ می گردند. تابلوفلکسی  چیست ؟ تابلو فلکسی   دارای صفحه های قابل انعطافی هستند...