گالری

گالری تابلو  سازی طاهر

 

 

فلکسی فیس

فلکسی فیس
فلکسی فیس
فلکسی فیس
فلکسی فیس
فلکسی فیس
فلکسی فیس
فلکسی فیس

حروف فلزی

حروف فلزی
حروف فلزی
حروف فلزی
حروف فلزی
حروف فلزی
حروف فلزی
حروف فلزی

حروف پلاستیک

حروف پلاستیک
حروف پلاستیک
حروف پلاستیک
حروف پلاستیک
حروف پلاستیک
حروف پلاستیک
حروف پلاستیک

چلنیوم

چلنیوم
چلنیوم
چلنیوم
چلنیوم
چلنیوم
چلنیوم
چلنیوم

کامپوزیت

کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت

ال ای دی

تابلو ال ای دی
تابلو ال ای دی
تابلو ال ای دی
تابلو ال ای دی
تابلو ال ای دی
تابلو ال ای دی
تابلو ال ای دی

راهنما

تابلو راهنما
تابلو راهنما
تابلو راهنما
تابلو راهنما
تابلو راهنما
تابلو راهنما
تابلو راهنما

نمونه کارتابلو چلنیوم,نمونه کارتابلو فلکسی فیس ,نمونه کار نمای کامپوزیت ,نمونه کارتابلو راهنما,نمونه کارتابلو ال ای دی,

نمونه کار کامپوزیت